Büntetés-Végrehajtási Csoport

Pénzbüntetés:

  • Milyen számlaszámra fizethetek? Hogyan tudom befizetni a még be nem fizetett büntetésemet?

A befizetést a készpénz átutalási megbízáson (sárga vagy rózsaszín csekk), vagy banki átutalással a Budapest Környéki Törvényszék Központosított Beszedési Számlájára (10032000-01040009-00000000) teljesítheti. A rózsaszín csekken történő befizetés esetén csak az összeg tényleges beérkezését követően nem történik további intézkedés a végrehajtás iránt.

Fontos, hogy az elítélt nevét, születési idejét, vagy valamelyik ügyszámot (Szv., vagy Pb. szám) tüntesse fel a közlemény rovatban és a feladóvevényt őrizze meg!

A pénzbüntetés megfizetésére annak szabadságvesztésre történő átváltoztatása után is van lehetőség, erről a felhívásban tájékoztatást kapnak az elítéltek. Ha az elítélt már szabadságvesztés büntetést tölt, a befizetés akkor is teljesíthető, és ha nincs más végrehajtásra váró büntetés, akkor nyomban megtörténik az elítélt szabadítása.

Közérdekű munka büntetés átváltoztatása szabadságvesztésre:

  • Átváltoztatott közérdekű munka büntetést ki lehet-e fizetni?

A szabadságvesztésre átváltoztatott közérdekű munka büntetés esetében sem a közérdekű munka folytatására, sem pedig pénzbüntetésre történő átváltoztatására nincs törvényes lehetőség.

  • Mikor kaphatok halasztást? Ha már kaptam halasztást, milyen esetben lehet további halasztást kérni?

A 2013. évi CCXL. törvény (továbbiakban Bv. törvény) vonatkozó rendelkezései szerint a közérdekű munka, vagy a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés megkezdésére – az elítéltnek az átváltoztatásról hozott határozat kihirdetésekor nyomban, vagy a határozat kézbesítésétől számított nyolc napon belül bejelentett kérelmére – a büntetés-végrehajtási bíró halasztást engedélyezhet, határozatát indokolni köteles. Az elmulasztott határidő utolsó napjától számított tizenöt nap elteltével igazolásnak nincs helye. A halasztás tárgyában hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

Kiemelendő, hogy a kérelmet a határozat kézbesítésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni és a Bv. törvény rendelkezési szerint legfeljebb 3 hónap halasztás engedélyezhető.

Három hónap után további halasztásnak nincs helye!

A közérdekű munka büntetés elhalasztására a szabadságvesztés büntetés elhalasztására vonatkozó (lentebb ismertetett) szabályok alkalmazandóak.

Szabadságvesztés és elzárás büntetések:

  • Hová kell bevonulnom, mikor hívnak fel a bevonulásra?

A szabadságvesztés büntetés megkezdésére a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága hívja fel az elítéltet, ekkor figyelembe veszik az elítélt lakóhelyét és az intézetek telítettségét.

  • Szabadságvesztés, elzárás esetén halasztás a bevonulásra kérhető-e?

Bv. törvény vonatkozó rendelkezési szerint a tanács elnöke (vagyis a büntetőügyben eljáró első fokú bíróság bírája és nem a bv. bíró) a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére, ha annak hátralévő része két év, vagy annál rövidebb, az elítélt kérelmére – fontos okból – különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire tekintettel – legfeljebb három hónapra halasztást engedélyezhet.

Ha az elítélt betegsége az életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke 3 hónapot meghaladó tartamú, határozott ideig tartó halasztást is engedélyezhet, vagy az engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja és halasztást engedélyezhet a szabadságvesztés végrehajtás megkezdésére abban az esetben is, ha a szabadságvesztés hátralévő része két évnél hosszabb.

El kell halasztani – kérelem nélkül, hivatalból is – a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdését annak az elítéltnek az esetében, aki a 12. hetet meghaladó várandós, legfeljebb a szülés várható idejét követő 12. hónap végéig, illetve, aki egy évesnél fiatalabb gyermekét gondozza.

Fontos rendelkezés, hogy Bv. törvény értelmében az elítéltet a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből ki kell zárni, ha a határozott ideig tartó szabadságvesztés letöltését önhibájából határidőben nem kezdte meg.

A halasztási kérelemnek, illetve a kegyelmi kérelemnek a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, így a megadott határnapon be kell vonulni, akkor is, ha nem kapott határozatot.

Kártalanítás:

  • Mikor utalják kártalanítási eljárás során megítélt pénzemet?

Amennyiben a kártalanítási ügyben hozott határozat jogerőre emelkedik, a bv. bíró intézkedik a kifizetés felől, melyet az Igazságügyi Minisztérium intéz, a határozatban is szereplő 60 napon belül.

Fontos, hogy az elítélt részére csak bankszámlaszámra utalással történhet a kifizetés (vagy intézeti letéti számlára)!

Az előbbiektől eltérően a sértettek számára a kártalanítása készpénzben, illetve postai úton is történhet.

Fontos, hogy az összeg kifizetésének tényleges időpontjáról a bíróságnak nincs tudomása, arról az Igazságügyi Minisztériumtól lehet érdeklődni.