Visszaélések bejelentése

A visszaélések bejelentése

1. A visszaélés-bejelentő rendszer működtetője:

A Budapest Környéki Törvényszék (a továbbiakban: Törvényszék) elnöke a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) II. fejezete szerint a belső visszaélés-bejelentések fogadására és intézésére belső visszaélés-bejelentési rendszert köteles létrehozni.

A Törvényszék a belső visszaélés-bejelentési rendszerét az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok tekintetében is működteti.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert pártatlan személy, a Törvényszék Integritásfelelőse működteti.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

2. A bejelentés megtételére jogosultak köre:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet a Panasztv. 20. § (2)-(3) bekezdésében foglalt személy.

3. Bejelentés módja:

A belső visszaélés-bejelentéseket vagy írásban, egy kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címre való megküldéssel, vagy szóban lehet megtenni

A szóbeli bejelentéshez előzetes időpont egyeztetés szükséges.

A szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A beérkező e-mailekhez kizárólag az arra kijelölt személy, a Törvényszék Integritásfelelőse rendelkezik hozzáféréssel.

A Törvényszék a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy hangüzenetküldő rendszert nem használ.

A bejelentőnek adandó válaszokat is csak az elektronikus levelező rendszer útján lehet kiadni.

4. Eljárási határidő:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

E határidő különösen indokolt esetben legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható.

 5. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető:

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem a Panasztv. 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

6. Alapos bejelentés esetén:

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

7. Tájékoztatás a bejelentés eredményéről:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Elérhetőségek:

Budapest Környéki Törvényszék

1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.

bktvisszaelesbejelentes@birosag.hu  

Dr. Veszeli Marcell Integritásfelelős

telefonszám: +36 1 885 6000